Telefon: +385-35-446-089
E-mail: info@dd-elektromont.com

Dr. Mile Budaka 1
35000 Slavonski Brod, Hrvatska

sjedište firme

ĐĐ ELEKTROMONTAŽA  d.o.o. 

 

Đuro Đaković Elektromontaža d.o.o je privatna tvrtka, sa sjedištem u Slavonskom Brodu. U djelatnosti ove firme spadaju projektiranje i nadzor elektrotehničkih sustava, elektromontažni radovi, automatizacija procesa, implementacija sustava za automatsko upravljanje prometom, rekonstrukcije i remonti dizalica te projektiranje, nabavka i ugradnja fotonaponskih sustava.

Poduzeće, putem podružnice u SR Njemačkoj, posluje i izvan granica Republike Hrvatske. Posebnu pažnju poklanjamo zaštiti radnika na radu, zaštiti okoliša i kontroli kvalitete radova.

munja

vizija2

U našim poslovima biti vodeće društvo po uspješnosti ispunjavanja potreba i očekivanja kupaca u kako u Hrvatskoj, tako i čitavoj EU.

misija2

Svojim proizvodima i/ili uslugama (inženjeringu u izgradnji građevina, proizvodnji i izgradnji postrojenja, projektiranju, elektromontažnim uslugama, sustavima za upravljanje procesima,) ispunjavamo očekivanja i potrebe kupaca na način koji ne dobivaju od drugih, a isti je prije svega temeljen na načelima invencije i kreacije, poslovne izvrsnosti i vrhunske kvalitete proizvoda i/ili usluga.
Osnovu misije Društva čine ljudi s posebnim znanjima i vještinama i organizacija temeljena na principima samoučenja, sposobna za brzo i efikasno prilagođavanje turbulentno okruženju

strategija2

 • • strategija razvoja koja je usmjerena na vlastiti unutarnji razvoj
  • osnovno usmjerenje je horizontalni razvoj koji se zasniva na postojećim i novim djelatnostima, uz upotrebu postojećih organizacijskih znanja
  • strategija koncentracije: povećanje tržišnog udjela postojećih proizvoda na postojećim tržištima, kako bi društvo permanentno jačalo svoj industrijski položaj

FOTONAPONSKA TEHNOLOGIJA

Fotonaponska tehnologija koristi Sunčevu energiju, besplatan i neiscrpan izvor energije. Ukupna količina Sunčeve energije koja dopire do zemljine površine je oko 2.000 puta veća nego ukupna godišnja potrošnja energije u cijelom svijetu. Sunčeva energija, zajedno s ostalim oblicima obnovljivih izvora energije – vjetar, biomasa, energija vodotoka kao i geotermalna energija može doprinijeti pouzdanoj i sigurnoj opskrbi energije iz čistih, zelenih izvora.

Ulaganjem u FN elektrane postižemo:

 • Stimulacije
 • Osiguravanje vlastite energetske neovisnosti
 • Dugoročno sniženje troškova električne energije
 • Čist i zdrav okoliš

U području fotonaponskih sustava pružamo slijedeće usluge:

 • Projektiranje
 • Ishođenje dokumentacije
 • Sklapanje ugovora o otkupu
 • Nabavka i ugradnja opreme
 • Ispitivanje i puštanje u rad
 • Posredovanje u osiguranju opreme i objekta
 • Daljinski nadzor FN elektrane
 • Održavanje i servis opreme

PROMETNA SIGNALIZACIJA

U svojoj ponudi nudimo automatsko upravljanje prometom koje nadasve pospješuje reguliranje prometa u urbanim središtima radi ostvarivanja što boljih standarda i kvalitete u pružanju usluga vezanih uz prometnu svjetlosnu signalizaciju.

U području upravljanja prometom prisutni smo kao projektanti, proizvođači i instalateri semaforskih uređaja, prometnih znakova i sustava za upravljanje prometom.

Vršimo praćenje i snimanje prometnog toka/opterećenja raskrižja te izrađujemo prometne projekte za izmjenu prometnih programa kao i samo fizičko programiranje uređaja

Semaforski uređaj je digitalni kontrolni uređaj, izrađen modernim tehnologijama koje su ugrađene u njega kao što su GSM komunikacija, koordinacija uz pomoć DCF-a, daljinski nadzor, dojava kvara direktno serviseru, provjera stanja uređaja na terenu itd.

Osim semaforskog uređaja isporučujemo i ostalu prateću tehnologiju kao što su:

 • Semaforski stupovi
 • Semaforske konzole
 • Semaforske laterne
 • Pješačka tipkala
 • Pješačka tipkala za slijepe osobe
 • Zvučnički sustav koji djeluje akustički usmjereno i tonom navodi slijepe osobe
 • Induktivne detektorske petlje
 • Infracrveni detektori
 • Mikrovalni detektori
 • Radarski detektori
 • Video detektori

 

SUSTAV ZA KONTROLU PRISTUPA PARKIRALIŠTIMA


Sustavi i uređaji za kontrolu pristupa parkirnom prostoru koriste se za naplatu parkiranja i onemogućavanje pristupa neovlaštenim vozilima. Za navedenu namjenu koriste se sustavi za naplatu i pristupne cestovne zapreke (rampe, lančane zapreke i pomični stupići)

Rampe ovisno o veličini prilaza parkirnom prostoru mogu imati ruku dužine 12 m. ovisno o dužini ruke odabire se i motor upravljačkog uređaja. Sigurnost vozila i pješaka u blizini rampe osigurava se foto ćelijama, koje onemogućavaju podizanje u slučaju da se neki objekt nalazi ispod podignute ruke rampe. Na upravljačkom uređaju rampe ugrađena je bljeskalica koja upozorava osobe koje su u blizini na podizanje, odnosno spuštanju rampe.

Lančane zapreke koriste se za kontrolu pristupa na mjestima gdje postoji mogućnost namjernog ili ne namjernog oštećenja zaprećnog uređaja od strane vozila i pješaka. Sigurnost vozila i pješaka postiže se također ugradnjom foto ćelija.

Parkirni stupići se prvenstveno koriste za kontrolu pristupa pojedinom parkirnom mjestu, iako se mogu koristiti i za kontrolu pristupa parkiralištu s više mjesta. Mogu biti ručni i automatski. Automatski imaju detektore za sigurnost vozila i pješaka.

Sustavi za naplatu parkiranja omogućuju organizirano naplaćivanje parkiranja. Imaju svoj vlastiti software koji omogućava praćenje vremena korištenja parkinga za svako pojedino vozilo koje uđe te na osnovu toga vrše naplatu. Sustav ima i drugi niz funkcija (brojanje vozila na parkingu, svjetlosna signalizacija, financijski izvještaji, različiti modeli naplate ovisno o danu u tjednu, i još mnoge druge koje ovise o željama i potrebama investitora).

SOLARNI LED TREPTAČ

Služi za dodatno naglašavanje pješačkih prijelaza na kojima se očekuje veći promet pješaka i vozila, a posebno onih koji se nalaze u blizini škola, vrtića, bolnica te ostalih javnih ustanova.

Prednost uređaja:

 • omogućava dodatnu sigurnost pješačkih prijelaza
 • ugrađeni senzori aktiviraju treptanje samo kad su pješaci u blizini ili na pješačkom prijelazu
 • kao izvori svjetlosti ugrađene su led diode koje su dugotrajnije od ostalih izvora svjetlosti
 • za napajanje cijelog uređaja koriste se solarni paneli koji koriste sunčevu energiju – nema potrošnje električne energije iz mreže
 • nema potrebe za izvođenje opsežnih građevinskih radova za polaganje dovodnih napojnih kabela
 • nakon ugradnje troškovi održavanja su minimalni zbog dugovječnosti svih ugrađenih komponenti
 • sve ugrađene komponente su projektirane i odabrane tako da zadovoljavaju sve norme i standarde važeće u Republici Hrvatskoj i Europskoj Uniji

 

KONZOLNI TREPTAČ

Prednosti uređaja:

 • omogućava dodatnu sigurnost pješačkih prijelaza
 • kao izvor svjetlosti ugrađene su četiri jednostruke laterne promjera 300 mm, koje su vozačima uočljive s velike udaljenosti iz oba smjera
 • na konzoli je postavljen svjetlosni prometni znak „Obilježeni pješački prijelaz”, koji je vidljiv vozačima iz oba smjera
 • ispod prometnog znaka montiran je reflektor koji osvjetljava pješački prijelaz, te omogućava lakše uočavanje pješaka
 • načinom izvedbe i odabirom opreme troškovi održavanja i potrošnja električne energije iz mreže svedeni su na minimum
 • sve ugrađene komponente su projektirane i odabrane tako da zadovoljavaju sve norme i standarde važeći u Republici Hrvatskoj i Europskoj Uniji

AUTOMATIZACIJA PROCESA

Danas je nemoguće zamisliti ikakav proces bez pomisli o njegovoj automatizaciji. Čovjek u svome radu kontinuirano stremi ka smanjenju udjela ljudskog rada, poboljšanju i inovaciji. Jedna od inovacija je i vizualizacija uz pomoć računala, koja zamjenjuju nekadašnje slijepe sheme. Da bi računalo moglo služiti u ovu svrhu potreban mu je program tzv. SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition – Nadzor, kontrola i prikupljanje podataka).

Prednosti automatizacije procesa:

 • cijena – povrat uloženih sredstava u kratkom roku
 • osjetno niži troškovi održavanja,
 • manji zahvati i troškovi pri revitalizaciji ili rekonstrukciji,
 • jednostavna proširenja sustava,
 • brza integracija u postojeće sustave:
  • baza podataka,
 • praćenja resursa i praćenja aktivnosti. 

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition – Nadzor, kontrola i prikupljanje podataka)

SCADA povezana sa automatiziranim procesima omogućava grafički prikaz podataka na ekranu, zajedno sa brojčanim vrijednostima, u obliku prilagođenom procesu. Osim samog prikaza, SCADA omogućava i alarmiranje ukoliko neki od parametara izađe izvan zadanog opsega, ispis i pamćenje svih alarma i mjerenja na disku, što nam otvara mogućnosti za daljnje analize isplativosti i mogućih ušteda u procesu proizvodnje.

ELEKTROMONTAŽNI RADOVI

ELEKTROMONTAŽA

 • elektroenergetske opreme i instalacija,
 • upravljačke i mjerno regulacijske opreme,
 • opreme i instalacija slabe struje,
 • mjerenje električnih veličina,
 • funkcionalno ispitivanje opreme i sustava,
 • puštanje u rad i probni pogon postrojenja
 • izdavanje atesta za elektroinstalacije

 

UPRAVLJANJE ENERGIJOM

 • Ograničenje maksimalne angažirane snage potrošača
 • Kompenzacija jalove električne energije
 • Specifična projektiranja uređaja za kompenzaciju reaktivne struje i analizu mreže.
 • Određivanje harmonika mreže, snage uređaja, izračunavanje vrijednosti i utvrđivanja potreba. Sigurno energetsko rješenje po mjeri i savršena kompenzacijska rješenja za sve slučajeve primjene.

 

REKONSTUKCIJE I REMONTI DIZALICA RAZLIČITIH VRSTA

Rekonstrukcije i remonti dizalica raznih vrsta, tipova, veličina i namjena:

 • projektiranje,
 • isporuke opreme,
 • izvođenje montažnih radova,
 • izvođenje demontažnih radova,
 • funkcionalna ispitivanja,
 • puštanje u rad


Rekonstrukcije:

 • smanjenje / povećanje raspona
 • povećanje nosivosti
 • rekonstrukcija pogona i uređaja za vožnju i dizanje
 • zamjena elektroopreme
 • promjena načina upravljanja sa standardnog na radio – daljinsko upravljanje ili kombinirano
 • rekonstrukcija napojnih vodova i dizaličnih staza

Napajanje dizalica:

 • klizni vodovi
 • kabelski bubanj
 • rotacioni oduzimači

Upravljanje dizalicama:

 • viseći pultovi
 • radio-daljinsko upravljanje

Elektro upravljački ormari i kabine:

 • frekvencijsko regulirani pogoni
 • zaštita od preopterećenja
 • mjerenje težine tereta

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Upravljanje projektima je potrebno i prisutno u svim područjima ljudske djelatnosti. Razlikuje se od upravljanja stalnim (kontinuiranim) procesima, jer svaki projekt ima ograničeno trajanje unutar kojega se nastoje postići ciljevi projekta u uvjetima ograničenih resursa . Projekt treba osmisliti, definirati, procijeniti rizike, osigurati resurse, planirati i kontrolirati njegovu izvedbu, te valorizirati postignute rezultate. Sve to zahtijeva organizirani tim stručnih ljudi rukovođenih voditeljem projekta. Zbog toga je vođenje projekata vještina koja zahtijeva široki raspon znanja iz tehničkih, organizacijskih, pravnih, financijskih i socioloških područja te poznavanje i korištenje upravljačkih alata baziranih na IT-u.

PROJEKTIRANJE

PROJEKTIRANJE

 • elektroenergetskih instalacija, sustava, podsustava i opreme,
 • nisko – naponskih instalacija i opreme
 • upravljačkih i mjernih sustava i podsustava, instalacija i opreme
 • protupožarnih instalacija i opreme
 • rasvjete
 • automatiziranih sustava zgrada


KORIŠTENJE PROFESIONALNIH ALATA ZA AUTOMATIZACIJU INŽENJERSKIH PROCESA (CAE, Computer-Aided Engineering)

 • fleksibilno radno okruženje za sve faze planiranja projekta
 • inženjeringa
 • razvoja
 • izrade dokumentacije i održavanja

 

STRUČNI NADZOR

Vršimo i stručni nadzor nad izgradnjom građevinskih objekata u svim fazama izgradnje, a temeljem ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji sa našim suradnicima za građevinske i strojarske instalacije, možemo ponuditi cjelovitu uslugu nadzora.
U sklopu pružanja usluga stručnog nadzora, sudjelujemo na tehničkim pregledima, izrađujemo završna izvješća, savjetujemo investitora, sve do završne faze ishođenja uporabne dozvole.

NOVOSTI

 • 1